Aktualności

KONKURS – wygraj udział w 2-dniowych warsztatach w Katowicach

Regulamin konkursu

Wygraj darmowy udział w 2-dniowych warsztatach Models8 Let’s Go Fashion

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj darmowy udział w 2-dniowych warsztatach Models8 Let’s Go Fashion.
 2. Organizatorem konkursu jest marka Models8 działająca pod firmą OP-Fiber Łukasz Smoliński, ul. Andrzeja 7/18, 88-100 Inowrocław
 3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie, na stronie www.models8.org oraz w siedzibie organizatora konkursu.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONURSIE

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 16.02.2018r. godz. 17:00 do dnia 19.02.2018r. godz. 14:00 (dalej: „Okres Konkursu”) i prowadzony jest dla zalogowanych użytkowników serwisu Facebook.
 2. Zadanie konkursowe polega na polubieniu posta konkursowego, udostępnieniu go na swojej tablicy i napisaniu krótkiego komentarza dlaczego to właśnie Ty powinieneś wziąć udział w warsztatach.
 3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) osoba niepełnoletnia, której udział w warsztatach będzie w stanie potwierdzić jej pełnoprawny opiekun, c) jest fanem Fanpage Models8, d) w terminie od dnia 16.02.2018r. godz. 17:00 do dnia 19.02.2018r. godz. 14:00 zaloguje się do serwisu Facebook i odwiedzi Fanpage Models8.
 4. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy i współpracownicy Organizatora, b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających.

 

NAGRODY

Nagrodą dla każdego z laureatów w Konkursie jest udział w 2-dniowych warsztatach modowych Models8 Let’s Go Fashion do wykorzystania w jednej z  dwóch najbliższych edycji organizowanych w Katowicach, gdzie pierwsza edycja rozpocznie się 24.02.2018 r.

 

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA

 1. Konkurs rozstrzyga trzyosobowa komicja konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora
 2. Komisja dokona oceny wykonanego zadania, po czym wyłoni dwudziestu zwycięzców spośród uczestników konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę, o której mowa w § 3  Regulaminu.
 3. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego komentarza, przy wyłonieniu Zwycięzców będzie brany pod uwagę tylko pierwszy wysłany komentarz.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 20.02.2017r. o godz. 14:00, w siedzibie Organizatora.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatora prowadzonej pod adresem www.models8.org oraz na Fanpage`u Organizatora. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oraz treścią niniejszego regulaminu.  Zwycięzca zostanie dodatkowowo  poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook’u.
 7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości  nagrody.

 

PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik Konkursu zgłaszając Zadanie Konkursowe oświadcza, że jest ono oryginalne, nie narusza praw osób trzecich i wykonał je samodzielnie.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zaprezentowania przez Organizatora aktualnej oferty oraz poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem koniecznym odbycia się warsztatów jest zebranie minimalnej ilości osób. Jeśli dzień przed warsztatami nie zbierze się minimalna ilość osób wtedy termin odbycia się warsztatów przesunie się zgodnie z nowym terminem założonym przez organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie www.models8.org.
 3. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.