Aktualności

KONKURS – MODELS8 LET’S GO FASHION

Regulamin konkursu

Wygraj jedną z trzech nagród – Models8 Let’s Go Fashion. 

 1. Udział w warsztatach 1-dniowych W Obiektywie Aparatu
 2. Udział w warsztatach 1-dniowych Nauka Chodzenia Po Wybiegu
 3. Udział w Profesjonalnej Sesji Zdjęciowej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj jedną z trzech nagród – Models8 Let’s Go Fashion.
 2. Organizatorem konkursu jest marka Models8 działająca pod firmą OP-Fiber Łukasz Smoliński, ul. Andrzeja 7/18, 88-100 Inowrocław
 3. Regulamin konkursu jest udostępniony w Internecie na stronie www.models8.org oraz w siedzibie organizatora konkursu.

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONURSIE

 1. Konkurs trwa w okresie od dnia 08.04.2018r. godz. 09:00 do dnia 13.04.2018r. godz. 14:00 (dalej: „Okres Konkursu”) i prowadzony jest dla uczestników konferencji Souvre Internationale oraz zalogowanych użytkowników serwisu Facebook.
 2. Zadanie konkursowe składa się z dwóch etapów.

I etap polega na zapozowaniu na ściance Models8 i wykonaniu zdjęcia przez fotografa Models8 w trakcie trwającej konferencji 8.04.2018 r. w hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi, przy ulicy Łąkowej 29.

II etap polega na wyborze przez komisję konkursową 3 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane na Fanpage Models8 w poniedziałek 09.04.2018 r. o godzinie 14:00. Konkurs wygra zdjęcie, które zbierze najwięcej lajków. Możliwość głosowania na zdjęcie poprzez oddanie lajka potrwa do piątku tj. 13.04.2018 r. do godziny 14:00.

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, b) osoba niepełnoletnia, której udział w warsztatach bądź sesji zdjęciowej będzie w stanie potwierdzić jej pełnoprawny opiekun, c) jest fanem Fanpage Models8, d) w terminie 08.04.2018 r. jest obecna na konferencji Souvre Internationale w Łodzi
 2. Uczestnik konkursu przystępując do udziału w Konkursie akceptuje zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy i współpracownicy Organizatora, b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających.

 

NAGRODY

Nagrodą dla laureata konkursu jest jedna z trzech zaproponowanych przez Organizatora. Do wyboru Laureata pozostają:

Wszystkie nagrody pozostają do wykorzystania w dwóch najbliższych edycjach warsztatów Models8 Let’s Go Fashion organizowanych w Katowicach, gdzie pierwsza edycja rozpocznie się już 15.04.2018 r.

 

SPOSÓB I KRYTERIA WYBORU LAUREATA

 1. Konkurs rozstrzyga trzyosobowa komicja konkursowa (dalej: Komisja) powołana przez Organizatora
 2. Komisja dokona oceny wykonanego zadania, po czym wyłoni trzy najlepsze zdjęcia, spośród wszystkich zdjęć konkursowych. Wybrane przez Komisję zdjęcia przejdą do II etapu zadania konkursowego. Models8 umieści na swoim Fanpage wybrane przez Komisję 3 finałowe zdjęcia. Nagrodę otrzyma ten uczestnik konkursu, który zbierze największą ilość lajków pod zdjęciem. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, o której mowa w § 3  Regulaminu.
 3. Po rozstrzygnięciu Konkursu zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji. Protokół będzie zawierał uzasadnienie zapadłego rozstrzygnięcia.
 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13.04.2018r. o godz. 14:00, w siedzibie Organizatora.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage`u Organizatora. Uczestnicy Konkursu przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych zgodnie ze zdaniem poprzedzającym oraz treścią niniejszego regulaminu. Zwycięzca zostanie dodatkowo  poinformowany przez Organizatora w wiadomości prywatnej na Facebook’u.
 7. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora konkursu. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do treści jego danych osobowych, oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, zaprezentowania przez Organizatora aktualnej oferty oraz poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Administratorem zebranych danych osobowych jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu i wydania nagrody.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i adres e-mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację reklamującego. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie www.models8.org.
 2. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, prawo przerwania, przedłużenia lub zmiany warunków lub terminów Konkursu, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.